Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Archive for the ‘Integrating XML with Java(JXML)’ Category

Integrate XML and the satellite technologies revolving around XML with Java for web programming.

Một vài thư viện tham khảo trong quá trình xử lý XML

Posted by thinhnv2 on August 3, 2013

http://www.xom.nu/

https://acs.lbl.gov/software/nux/index.html

http://saxon.sourceforge.net/

http://xerces.apache.org/xerces2-j/

http://www.xquery.com

http://xml.apache.org/xalan-j/

Advertisements

Posted in Integrating XML with Java(JXML) | Leave a Comment »